Regulamin – Szlak Konny między Dobrą a Widawą

Regulamin szlaku

Regulamin korzystania ze szlaku konnego
na obszarze lasów Nadleśnictwa Oleśnica

Las pełni wiele funkcji i zaspakaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplać jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego w Rzeczypospolitej Polski.
eager to get help with their college assignments
1. Leśny szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe również zaprzęgów konnych.
2. Organizatorem turystyki konnej nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na trasie konnej odpowiada organizator imprezy turystycznej/ rekreacyjnej na szlaku lub indywidualny użytkownik szlaku.
3. Szlak służy turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystywaniu koni wierzchowych. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę właściwego Nadleśniczego.
4. Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych i oznakowanych drogach, ścieżkach i placach ku temu przeznaczonych.
5. Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe.
6. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jeździectwa bez opieki osobom w wieku poniżej 18 lat.
7. Poruszanie się po szlaku jest dozwolone od świtu do zmroku.
8. Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
9. Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza szlakiem w określonym miejscu i czasie.
10. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwoną chorągiewką lub w inny czytelny sposób.
11. Należy pamiętać, że na szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, ścięte drzewa.
12. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
13. Obowiązuje zakaz: zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód, zakłócania ciszy, rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki; niszczenia drzew, krzewów i innych roślin.
14. Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może zostać nałożona na użytkownika konia (nie hodowcę) grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną.
15. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej.
16. Na terenach leśnych obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, palenia ognisk oraz biwakowania.

Nadleśnictwo Oleśnica                                                                                                                                       LGD Dobra Widawa

Znakowanie szlaków

znakowanie szlaków

zakazy

Telefony

telefony

 

 

pobierz1