Regulamin – Szlak Konny Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN SZLAKU:

 1. Szlak Konny Wzgórz Trzebnickich przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego oraz szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie pozwalają na to warunki, także do zaprzęgów konnych.
 2. Jazda konna jest dopuszczona jedynie po wyznaczonych drogach, ścieżkach i placach. Wskazane jest poruszanie się kolejno, środkiem pasa drogi o ile warunki inżynieryjno-techniczne temu sprzyjają. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest prowadzenie luzem przez jeźdźca jednego konia po prawej stronie.
 3. Jeździec musi zwracać uwagę na innych użytkowników dróg leśnych i polnych, na turystów pieszych i rowerowych, a także na zwierzęta dzikie i domowe.
 4. Jednorazowo liczba koni przejeżdżająca na danym odcinku nie może być większa niż 10 koni (tzw. „zastęp”), a w ciągu doby przez tereny nadleśnictwa może przejechać maksymalnie 100 koni.
 5. W przypadku poruszania się w grupie zorganizowanej wskazane jest aby najbardziej doświadczeni jeźdźcy zajmowali pierwsze i ostatnie miejsce w grupie.
 6. W przypadku organizacji imprez konnych o charakterze masowym ( powyżej 10 zastępów), należy spełnić wymogi zawarte w ustawie o imprezach masowych z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U 1997 Nr 106 poz. 680)
 7. Organizator imprez masowych zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń w odpowiednich instytucjach.
 8. Organizator imprez masowych ma obowiązek zawarcia porozumienia z nadleśnictwem, gdzie będzie organizowana impreza masowa w celu zobowiązania organizatora do usunięcia/ naprawienia ewentualnych szkód (np. uszkodzeń drogowych) powstałych podczas imprezy masowej.
 9. Oznakowanie szlaku konnego stanowi emblemat pomarańczowego koła na białym tle namalowany na pniach drzew i słupach oraz innych obiektach umożliwiających odczytanie oznaczenia.
 10. Znak czarnego wykrzyknika na białym tle w czarnej ramce ostrzega o zbliżaniu się do miejsca niebezpiecznego. Jest on umieszczony na skrzyżowaniu z innym szlakiem konnym, rowerowym lub pieszym, a także z drogą publiczną lub innym miejscem/obiektem w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność.
 11. Szlak ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy na nim zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy pokonuje się go po raz pierwszy bez przewodnika.
 12. W lesie należy zastosować się do zaleceń Służby Leśnej. Z uwagą odczytywać oznakowania o ewentualnych pracach leśnych i bezwzględnie się do nich stosować.
 13. Każdy dorosły użytkownik korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność. Osoby nieletnie na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego osobom bez opieki poniżej 17 roku życia.
 14. Poruszanie się po szlaku dozwolone jest od świtu do zmroku.
 15. Niektóre odcinki szlaków mogą być okresowo zamykane np. gdy nadleśniczy wprowadzi okresowy zakaz wstępu do lasu w przypadku: zniszczenia lub znacznego uszkodzenia drzewostanu, degradacji runa leśnego, wystąpienia zagrożenia pożarowego, wykonywania zabiegów gospodarczych związanych z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna. Odcinki takie będą oznaczone czytelnym znakiem „ZAKAZ WSTĘPU”.
 16. Poruszanie się po trasach poza oznakowanym szlakiem na terenach leśnych dopuszcza się jedynie w przypadku wyższej konieczności (ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu pożarowego, ominięcia przeszkód, prowadzenia prac leśnych lub innych nieprzewidzianych sytuacji losowych.)
 17. Biwakowanie lub rozpalanie ognisk może odbywać się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych na terenach leśnych po uprzednim poinformowaniu Nadleśniczego. W przypadku sprzeciwu funkcjonariusza Lasów Państwowych, rozpalanie ognisk jest zabronione.
 18. Jeździec poruszający się po szlaku musi zachować ostrożność ponieważ mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny np. osunięcia gruntów, wykroty, złomy, konary złamane lub zwisające przez wichury, pioruny lub okiść. Drzewa ścięte przez bobry oraz niebezpieczne przedmioty znajdujące się na drodze, trawie lub ściółce.
 19. Na odcinakach szlaku biegnącego po drodze publicznej, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego. W przypadku pokonywania szlaku w terenie zabudowanym należy poruszać się stępem (dla jeźdźca w siodle) lub kłusem (dla zaprzęgu).
 20. Nadleśniczy może zezwolić na poruszanie się końmi wierzchowymi poza wyznaczonymi trasami w określonym miejscu i czasie.
 21. Obowiązek uprzątnięcia szlaku po sobie spoczywa na jeźdźcu jeśli w pobliżu nie ma ulokowanego kosza na śmieci.
 22. Każda osoba która zauważy ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego funkcjonariusza Lasów Państwowych lub/oraz Staż Pożarną.
 23. O wszelkich niebezpieczeństwach na szlaku należy informować innych uczestników ruchu na szlaku oraz właścicieli lub zarządców znajdujących się na szlakach ośrodków jeździeckich.
 24. Korzystający ze szlaku powinien posiadać przy sobie kopię paszportu konia lub koni, oraz kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej konia.
 25. Właściciel lub użytkownik konia poruszający się po szlaku powinien zwrócić uwagę na stan zdrowia zwierzęcia. Koń powinien być odrobaczony, zaszczepiony oraz w dobrej kondycji zdrowotnej.
 26. Dla własnego bezpieczeństwa każdy jeździec powinien mieć na głowie kask lub toczek zabezpieczający przed urazem w razie upadku z konia lub zabezpieczający przed uderzeniem w zwisające gałęzie drzew.
 27. Zabrania się puszczania luzem psów towarzyszących jeźdźcowi.